Blanketten ska användas av dig som har kvalificerade andelar i ett fåmansföretag. B. Avyttring av aktier/andelar i fåmansföretag 3.2 Verkligt omkostnadsbelopp Beräkning av vinst/förlust + Om vinst fortsätt vid p. 3.5 nedan. Har du varit aktiv i verksamheten så beskattas du med stor sannolikhet på din K10-blankett för kvalificerade andelar ... du äger andelar i ett fåmansföretag. Uppskov reavinst kvalificerade aktier i fåmansföretag Blankett K4C, sidan 1 Vilka ska lämna blanketten? Blankett K10 vid arv och gåva m m. Vid benefika överlåtelser (arv, gåva, bodelning, testamente etc) av kvalificerade andelar i fåmansföretag gäller som utgångspunkt skattemässig kontinuitet. 1 Uppskov reavinst kvalificerade aktier i fåmansföretag Blankett K4C, sidan 1 Vilka ska lämna blanketten? Den som avyttrat kvalificerade aktier eller andelar (fortsättningsvis används endast ordet aktier) i ett fåmansföretag ska redovisa detta på blankett K10 (se sidan 48). Priset för en K10 är 1 980 kr - om den är lugn och sansad, dvs rätt uppgifter finns oss till handa. Börja om. ... Först, reglerna gäller bara dig som är aktiv delägare i ett fåmansföretag och som ägde aktierna vid årets ingång, det måste man ha klart för sig annars … K10 och K12 är två blanketter som är starkt förknippade med deklaration för fåmansföretag. Här får du tipsen som gör deklarationen lite smidigare. Dags för deklaration och en djupdykning i … "Du har angett att du äger 0 andelar och då ska du inte fylla i bilaga för Kvalificerade andelar i fåmansföretag. Det är bara den som äger andelar vid årets ingång som har rätt att … äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 57 kap. 4 § IL eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen. I fråga om andelen som utomstående måste äga i företaget uttalas bl.a. i förarbetena följande (prop. 1989/90:110 s. 468). Aktiv i fåmansföretag – blankett K10. ... Ej kvalificerade aktier – blankett K12. Bland annat kommer avdrag inte kunna göras om man själv eller närstående ägt andelar i företaget man förvärvar andelar i. Läs gärna vidare om investeraravdraget här på Tax matters. Den som avyttrat kvalificerade aktier eller andelar (fortsättningsvis används endast ordet aktier) i ett fåmansföretag ska redovisa detta på blankett K10 (se sidan 48). Är det fråga om avyttring genom ett s.k. andelsbyte kan uppskov medges med den kapitalvinst som räknats fram på blankett K10. Om bolaget inte beslutade om utdelning före överlåtelsen är det samma belopp som du redovisade i din K10 för året före överlåtelseåret. Hon redovisar detta på samma sätt i sin K10 (för överlåtelseåret) som du skulle ha gjort om du fortfarande hade ägt aktierna. Om du som fysisk person (privatperson) säljer ditt fåmansföretag och dina aktier är kvalificerade så skall en viss del av vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst och en viss del i inkomstslaget kapital. Detta i enlighet med de så kallade 3:12-reglerna. Du använder blankett K10 för att deklarera försäljningen. Deklaration K10 - fåmansföretag Denna deklarationskurs handlar om blankett K10 för den som äger kvalificerade aktier. Vi räknar på olika alternativ vid utdelning och genomför även en aktieförsäljning. Utdelning i fåmansföretag. Vid utdelning på kvalificerade andelar i Fåmansföretag gäller speciella regler (de s k 3:12-reglerna) som i vissa fall innebär att utdelning som överstiger s k normalutdelning ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Det är inga socialavgifter på tjänstebeskattad utdelning. Det lönebaserade utrymmet skall beräknas för dels andelar i fåmansföretag dels andelar i företag som upphört att vara fåmansföretag men där andelarna fortfarande är kvalificerade under en femårsperiod efter det att företaget upphörde att vara fåmansföretag. Om du som fysisk person (privatperson) säljer ditt fåmansföretag och dina aktier är kvalificerade så skall en viss del av vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst och en viss del i inkomstslaget kapital. Detta i enlighet med de så kallade 3:12-reglerna. Du använder blankett K10 … Deklaration K10 - fåmansföretag Denna deklarationskurs handlar om blankett K10 för den som äger kvalificerade aktier. Vi räknar på olika alternativ vid utdelning och genomför även en aktieförsäljning. Utdelning i fåmansföretag. Vid utdelning på kvalificerade andelar i Fåmansföretag gäller speciella regler (de s k 3:12-reglerna) som i vissa fall innebär att utdelning som överstiger s k normalutdelning ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Det är inga socialavgifter på tjänstebeskattad utdelning. Det lönebaserade utrymmet skall beräknas för dels andelar i fåmansföretag dels andelar i företag som upphört att vara fåmansföretag men där andelarna fortfarande är kvalificerade under en femårsperiod efter det att företaget upphörde att vara fåmansföretag. Fysiska personer som äger kvalificerade aktier eller andelar i ett fåmansägt aktiebolag eller en fåmansägd ekonomisk förening eller närstående till sådana delägare skall under varje taxeringsår lämna blankett K10. Förvärv av konvertibla skuldebrev utgivna av det bolag där verksamheten bedrivs har medfört att aktier i det bolag som förvärvade konvertiblerna har blivit kvalificerade andelar. En K10 blankett bör (dock inget krav) lämnas in årsvis tillsammans med den privat inkomstdeklaration för att hålla reda på hur stort det sparade utdelningsutrymmet är. Självklart går det att skicka in den till Skatteverket i efterhand om man gjort ett fel eller glömt lämna in den. Först och främst gäller kvalificerade aktier endast för fåmansföretag. Om du (eller någon närstående till dig) är, eller har varit, verksam i ett fåmansföretag under de senaste fem beskattningsåren kan dina aktier vara kvalificerade. SKV 2112 18 sv 00 06 Blankett K12 ska lämnas av fysisk person eller dödsbon som erhållit utdelning eller sålt aktier eller andelar i onoterade företag som inte är kvalificerade. Är andelen kvalificerad lämnas istället blankett K10. Hej! Jag behöver akut hjälp med min deklaration. Äger en enskild firma. Har nu fått en bilaga som heter "Kvalificerade andelar i Fåmansföretag (K10)". När du säljer kvalificerade andelar i ett fåmansföretag ska du redovisa försäljningen på Skatteverkets blankett K10. En andel är kvalificerad om du själv eller närstående har varit verksam i föreningen i betydande omfattning under det år du säljer andelarna eller något av de fem föregående åren. avsnitt A), förlust vid försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10), förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B) och förlust vid andelsbyte av kvalificerade andelar (K13). Fem år senare, dvs. från och med 2014, var hans andelar i Y AB inte längre kvalificerade. A hade varit verksam och var fortfarande verksam i betydande omfattning i X AB. Även det bolaget bedrev verksamhet som var likartad med den som Y AB bedrev. Aktiernas karaktär av kvalificerade andelar består efter gåvan. Utdelningen ska beskattas enligt 57 kap IL trots att hon ej längre äger aktierna • Enligt 57 kap 14 § IL tar gåvotagaren över sparat utdelningsutrymme.